pondělí 1. srpna 2011

Ještě šílenější Nor?

Takhle nějak si představuji ideální opoziční příspěvek - stručný, jasný, uvádějící zdroj pro své tvrzení a tudíž mající skutečný potenciál mne o něčem přesvědčit.
DAP:
"Jen malá poznámka :
Breivik často publikoval pod pseudonymem Fjordman a považoval se zde sám za nevěřícího:
http://www.jihadwatch.org/2006/10/fjordman-thou-shalt-hate-christianity-and-judaism.html"
Nicméně je tu jisté nicméně.

Netvrdím, že se mi to vždy daří, avšak každopádně se snažím držet se svého vlastního desatera interpretace. A toto mi dává příležitost jeho princip a užitečnost demonstrovat mnohem lépe, než onen fiktivní příklad, jenž jsem si vycucal z prstu.

Po zběžném přečtení se zdá býti podstatný první odstavec článku.
As a non-religious person, but still one that acknowledges and respects the impact of Judeo-Christian thinking on Western culture, I have warned against naïve Christian compassion related to Muslim immigration, as well as a disturbing tendency among too many Christian organizations to ally themselves with Muslims, for "religious values" and against Israel. But frankly, the most useful allies Muslims have in the West more often than not tend to be found among the non-religious crowd.  

Coby člověk bez vyznání, avšak stále uznávající a respektující vliv Judeo-Křesťanského myšlení na západní kulturu, jsem varoval proti naivnímu křesťanskému soucitu vzhledem k muslimské imigraci, stejně jako neblahé tendenci mnohých křesťanských organizací brát muslimy jako spojence, z "náboženských důvodů" proti Izraeli. Ale upřímně, ti nejužitečnější spojenci muslimů na západě často pochází z řad bezvěrců.
Je tedy faktem, že o sobě Fjordman říká, že není věřící (Přikázání 1 učiněno zadost). Ovšem otevřeno zůstává, je-li Fjordman a Breivik jedna a tatáž osoba. A na to se zaměřím.

Při snaze učinit zadost přikázání 2 rychlá kontrola Breivikova manifestu ukáže, že se tam jméno Fjordman vyskytuje 111. Uff. Nechce se mi, ale je nutno se na ně podívat na všechny.

38 krát se toto jméno Fjordman vyskytuje ve slovním spojení "by Fjordman", z toho 36 na začátku delších textů (čili ve významu "od Fjordmana" coby autora textu - mimo jiné cituje celý článek, na nějž sem poslal odkaz DAP), na jejichž konci je vždy link na nějaký článek na původním Fjordmanově blogu, a 2 krát se tam toto slovní spojení vyskytuje uprostřed delšího textu (ve významu "Fjordman řekl/napsal"). To nevypadá, jako kdyby Breivik citoval sebe, nýbrž jakoby jednoduše citoval Fjordmanovy články v plném znění a nebo se odkazoval na nějakou jeho ideu, která se mu zalíbila.

41 krát se jméno Fjordman vyskytuje coby součást linku.

Po odstranění těchto zbývá 32 referencí. První z nich je tato:
The reason why authors on the Eurabia related issues/Islamisation of Europe - Fjordman, Spencer, Ye’or, Bostom etc. aren’t actively discussing deportation is because the method is considered too extreme (and thus would damage their reputational shields).

Důvod, proč autoři v záležitostech vztažených k Eurabii/islamizaci Evropy - Fjordman, Spencer, Ye'or, Bostom atd. nediskutují aktivně deportaci, je protože ta metoda je považována za příliš extrémní (a tudíž by jim pošpinila čistou reputaci).
I další reference na Fjordmana jsou vždy ve třetí osobě. Nejzajímavější je tato (cituji jen podstatné):
Q: Who is your favourite contemporary author and why?
A:
That would be Fjordman........Many have asked if I am Fjordman, but this is obviously not the case. To be honest, I had no idea who he was until I was six months into my current compendium "2083"...

Otázka: Kdo je tvůj oblíbený současný autor a proč?
Odpověď: Fjordman... Mnozí se ptali, jestli jsem Fjordman já, ale to evidentně není ten případ. Upřímně řečeno, neměl jsem vůbec tušení, kdo to je, dříve než jsem už šest měsíců pracoval na tomto svém kompendiu "2083"...
Pochopitelně není nemožné, aby byl Breivik natolik narušená osobnost, aby ve svém narcismu citoval sám sebe ve třetí osobě. Jsou zdokumentovány takové případy a těžko říct, jak moc kape na karbid člověku, který jde a s chladnou hlavou střílí nevinné děti. Avšak nikde se ve svém traktátu nezmiňuje o sobě coby osobě bez vyznání. I pokud nebudu vůbec brát v úvahu rozpor mezi Fjordmanovým prohlášením "coby osoba bez vyznání" a Breivikovým "považuji se za 100% křesťana" (Přikázání 4) v žádném případě z tohoto nelze usuzovat, že Breivik a Fjordman jsou jedna a tatáž osoba. A dle Přikázání 5 jeho možný narcismus a narušenou osobnost nemohu brát v úvahu - bylo by to přimýšlení si věcí, které data neříkají, a navíc by se jednalo o definici v kruhu a tudíž logický klam (Fjordman = Breivik protože Breivik je narcista citující sám sebe ve třetí osobě => Breivik je nevěřící, protože Fjordman o sobě říká, že je nevěřící = a zpátky na začátek kolečka....).


Ovšem nechtěl jsem se ukvapit (Přikázání 6) a přijal jsem tedy pracovní hypotézu, že Breivik by mohl být Fjordman, protože i když jí data přímo nenaznačují, ani ji přímo nevylučují (Přikázání 7 - jakžtakž). A protože testem hypotézy je vždy snaha ji znehodnotit, podíval jsem se, jestli najdu data, jež by tak mohla učinit (Přikázání 8).

Nebylo nijak těžké je najít. Například na blogu "Gates of Vienna" (Brány Vídně) autor Baron Bodissey, který údajně Fjordmana osobně zná, popírá jakoukoliv spojitost mezi ním a Breivikem. Blog obsahuje i dvojjazyčný článek údajně napsaný samotným Fjordmanem. Cituji podstatné.

No, I have never met Anders Behring Breivik in my life. He doesn’t even know what I look like.

No, I had absolutely nothing whatsoever to do with the massacres that took place on Friday in central Oslo and at Utøya. I was nowhere near the scene. I was planning to go and watch a movie at a local cinema with a family member when I got a message that a massive explosion had rocked central Oslo. From that moment on, I was liveblogging along with nearly a dozen different people at Gates of Vienna until after the assumed shooter had been caught at Utøya.

 
Ne, nikdy v životě jsem Anderse Behringa Breivika nepotkal. Neví ani, jak vypadám.

Ne, nemám absolutně nic co do činění  s masakry, jež se udály v pátek ve středu Osla a na Utoyi.Nebyl jsem ani nikde poblíž. Plánoval jsem s členem rodiny návštěvu biografu, když jsem dostal zprávu, že obrovská exploze otřásla středem Osla. Od té chvíle jsem naživo blogoval spolu s téměř tuctem dalších různých lidí na Gates of Vienna až i po chycení předpokládaného střelce na Utoyi.
A v neposlení řadě i samotná stránka "Jihad Watch", z níž čerpal DAP, mluví o Breivikovi a Fjordmanovi jako o dvou odlišných osobách, i když v citaci jiného článku:

While Mr. Breivik’s violent acts are exceptional, his anti-Islamic views are not. Much, though not all, of Mr. Breivik’s manifesto is inspired by a relatively new right-wing intellectual current often referred to as counterjihad. The movement’s roots go back to the 1980s, but it gained substantial momentum only after 9/11. Its main home is the Internet, where blogs like Jihad Watch, Atlas Shrugs and Gates of Vienna publish essays by writers like Robert Spencer, Pamela Geller, Bat Ye’or and Fjordman, the pseudonym for a Norwegian blogger. Mr. Breivik’s manifesto is replete with citations of counterjihad writers, strongly suggesting that he was inspired by them. 

Zatímco násilné čina pana Breivika jsou výjimečné, jeho protiislámské názory takové nejsou. Mnoho z, ačkoliv ne vše, Breivikova manifestu bylo inspirováno relativně novým pravicovým intelektuálním proudem často nazývaným opozice džihádu. Kořeny tohoto hnutí sahají až do osmdesátých let dvacátého století, ale dostatečnou váhu získalo až po 9 září 2001. Jeho hlavním domovem je internet, kde blogy jako Jihad Watch, Atlas Shrugs a Gates of Vienna publikují eseje od autorů jako Robert Spencer, Pamela Geller, Bat Ye'or a Fjordman (pseudonym Norského bloggera). Breivkův manifest je plný citací autorů z opozice džihádu, silně ukazujících, že se jimi nechal inspirovat.

Tomu, že by Breivik a Fjordman byli tatáž osoba nenasvědčuje jediný fakt, a to včetně Breivikova vlastního textu, naopak, jsou fakta, jež tomuto přímo odporují. Podle devátého přikázání je tedy nutno hledat jiné vysvětlení - Breivik je někdo jiný, a Fjordmanovým textem se pouze inspiroval pro některé své myšlenkové pochody (ale nikoliv pro svůj násilný čin - Fjordman údajně násilí nikdy nepropagoval a jeho čin odsuzuje a já nemám důvod mu nevěřit). Říkat něco jiného by bylo v rozporu s přikázáním desátým, tím zastřešujícím a klíčovým.

Dobrý pokus. Ale stále vše nasvědčuje tomu, že byl Breivik pomýlený nebezpečný psychopat a věřící křesťan.

Žádné komentáře:

Okomentovat